OPZUID subsidieprogramma voor Zuid Nederland

Het OPZUID 2021-2027 stelt € 105 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Ook het Rijk en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland leggen nog geld bij.

De genoemde vijf transities sluiten aan op de Europese Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. De ‘slimme’ en ‘groene’ innovaties die Zuid-Nederland voor ogen heeft, moeten deze transities bevorderen en kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Versterking van de (inter)nationale concurrentie- en exportpositie van de regio staat steeds centraal.

Over de nieuwe subsidieregeling

OPZUID (voluit: Operationeel Programma Zuid-Nederland) is een subsidieprogramma van de drie zuidelijke provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zij willen met OPZUID de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten én versterken, met als doel zowel maatschappelijke als economische impact te genereren.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties. De subsidie is bestemd voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan de genoemde maatschappelijke transities. Specifiek gaat het om projecten die gericht zijn op:

 • gezondheid:
  • preventie
  • behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg
 • energie:
  • een duurzaam en smart lokaal/regionaal energiesysteem
  • duurzame energieopwekking met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net
 • klimaat:
  • waterveiligheid en overlast stedelijk gebied
  • watertekort en droogte landelijk gebied
 • grondstoffen:
  • de circulaire maakindustrie en gebruikscyclus met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden en smart industry
  • de circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden
 • landbouw & voeding:
  • de duurzame verwaarding van reststromen
  • technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie
  • smart farming en precisielandbouw

Per openstelling wordt bepaald voor welke thema’s er subsidie kan worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1 miljoen euro.

Over de beoordelingscriteria

De Subsidieregeling OPZUID 2021-2027 is een tenderregeling. Ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van rangschikking.

Een belangrijk criterium is dat het te ondersteunen project ten goede moet komen aan de duurzame ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook moet het midden- en kleinbedrijf (mkb) deel uitmaken van het samenwerkingsverband dat de subsidie aanvraagt. Het samenwerkingsverband bestaat in principe uit Zuid-Nederlandse partijen, al mogen partijen buiten Limburg, Noord-Brabant en Zeeland wel meedoen als dit een aantoonbare meerwaarde heeft voor de regio. Van belang is verder nog dat het project innovatief is, maatschappelijke impact heeft en in financieel-economisch opzicht toekomstperspectief biedt.

 

MEER INFORMATIE

Hulp nodig bij de aanvraag dan kan ons lid TRIAS helpen.